Kiến Thức Điện Tử

Giao tiếp với LCD 16×2 , 16×4 chi tiết

Giao tiếp với LCD 16×2 , 16×4 chi tiết hướng dẫn bên dưới đây hãy cùng tham khảo với hocdientu nhé ! Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách giao tiếp LCD 16×2 với vi điều khiển PIC16F877A ở chế độ 4 bit.

Giao tiếp với LCD 16×2

I. Cách kết nối VĐK PIC với LCD16x2 ở chế độ 4bit.

Giao tiếp với LCD 16x2 , 16x4
Giao tiếp với LCD 16×2 , 16×4

II. Các hàm chính điều khiển LCD:
– Hàm khởi tạo LCD :

HTML:
void LCD_Init ( void )
 
{
 
output_drive(LCD_D4);
 
output_drive(LCD_D5);
 
output_drive(LCD_D6);
 
output_drive(LCD_D7);
 
output_drive(LCD_EN);
 
output_drive(LCD_RS);
 
output_drive(LCD_RW);
 
LCD_Send4Bit(0x00);
 
delay_ms(20);
 
output_low(LCD_RS);
 
output_low(LCD_RW);
 
LCD_Send4Bit(0x03);
 
LCD_Enable();
 
delay_ms(5);
 
LCD_Enable();
 
delay_us(100);
 
LCD_Enable();
 
LCD_Send4Bit(0x02);
 
LCD_Enable();
 
LCD_SendCommand( 0x28 );   // giao thuc 4 bit, hien thi 2 hang, ki tu 5x8
 
LCD_SendCommand( 0x0c);  // cho phep hien thi man hinh
 
LCD_SendCommand( 0x06 );   // tang ID, khong dich khung hinh
 
LCD_SendCommand( 0x01 ); // xoa toan bo khung hinh
 
}

– Hàm xóa LCD :

HTML:
void LCD_Clear()
 
{
 
 LCD_SendCommand(0x01);
 
 delay_ms(10);
 
}

– Hàm thiết lập vị trí con trỏ LCD:

HTML:
void LCD_Gotoxy(unsigned char x, unsigned char y)
 
{
 
 unsigned char address;
 
 if(!y)
 
 address = (0x80+x);
 
 else
 
 address = (0xC0+x);
 
 delay_us(1000);
 
 LCD_SendCommand(address);
 
 delay_us(50);
 
}

– Hàm gửi một kí tự ra LCD:

HTML:
void LCD_PutChar ( unsigned char Data )
 
{
 
output_high(LCD_RS);
 
LCD_SendCommand( Data );
 
output_low(LCD_RS);
 
}

– Hàm gửi một chuỗi kí tự ra LCD:

HTML:
void LCD_Puts (char *s)
 
{
 
 while (*s)
 
 {
 
   LCD_PutChar(*s);
 
   s++;
 
 }
 
}

III. Bài toán ví dụ:
Để minh họa cách sử dụng các hàm trên tôi sẽ đưa ra một bài toán ví dụ sau:
– Hiển thị dòng chữ BanLinhKien.Vn lên LCD hàng 1 của LCD.
– Hiển thị giá trị của một biến x (x: 0-99) lên hàng thứ 2 của LCD, giá trị của x sẽ tăng lên 1 mỗi nửa giây.
– Đây là code của bài toán trên:

HTML:
void main()
 
{
 
 int8 str[20];
 
 int8 x;
 
 LCD_Init();
 
 delay_ms(10);
 
 sprintf(str,"LCD DEMO");
 
 LCD_Gotoxy(4,0);
 
 LCD_Puts(str);
 
 delay_ms(1000);
 
 LCD_Clear();
 
 LCD_Gotoxy(1,0);
 
 sprintf(str,"BanLinhKien.Vn");
 
 LCD_Puts(str);
 
 LCD_Gotoxy(1,1);
 
 sprintf(str,"Gia Tri x= ");
 
 LCD_Puts(str);
 
 while(TRUE)
 
 {
 
 LCD_Gotoxy(11,1);
 
 sprintf(str,"%2d",x);
 
 LCD_Puts(str);
 
 delay_ms(500);
 
 x++;
 
 if(x==100)x=0;
 
 }
 
}

Giao tiếp LCD 16×4

Hướng dẫn sử dụng thư viện:

 • Nên chép thư viện vào: “C:\Program Files\PICC\Drivers”
 • Khai báo tiền xử lý:

 

#define LCD_RS PIN_xx
#define LCD_EN PIN_xx
#define LCD_D4 PIN_xx
#define LCD_D5 PIN_xx
#define LCD_D6 PIN_xx
#define LCD_D7 PIN_xx
#include<LCD1604.c>
 • Khai báo 1 mảng: unsigned char string[17];
 • Gọi hàm này khi khởi động: LCD_Init();
 • Các hàm hiển thị ra LCD:

 

LCD_Gotoxy([vị trí 0-15], [hàng 0-3]);
sprintf(string,”chuỗi cần hiển thị”);
LCD_Puts(string);

LCD_Clear_All();//Xoá toàn màn hình.
LCD_Clear_Row(hàng [0;3]);//Xoá hàng.

dothuyhocdientu

Học Điện Tử là trang hướng dẫn về kiến thức điện tử cơ bản đến nâng cao , thiết kế mạch điện tử , các linh kiện điện tử cơ bản nhất Địa chỉ : 27 Tây Mỗ , Quận Nam từ Liêm , Thành Phố Hà Nội #hodientu #dientucoban #machdien

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button