Giao tiep LCD4bit

Thảo luận trong 'KIT PIC V3' bắt đầu bởi ngocnhat95, 11 Tháng bảy 2014.

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)

Lượt xem: 445

 1. ngocnhat95

  ngocnhat95 New Member

  Mấy a cho e hỏi cái code của em làm trên KIT V3. bị sai chỗ nào ak. sao nó ko chạy ak
  Mã:
  #include <16f877.h>
  #include <stdio.h>
  #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,HS,NODEBUG,NOPROTECT,NOWRT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOCPD
  #use delay(clock=20000000)
   
  #use fast_io(D)
  #use fast_io(A)
  #use fast_io(E)
   
  #byte PORTA = 0x05
  #byte PORTD = 0x08
  #byte PORTE = 0x09
  #bit RE1 = PORTE.1
  #bit RE2 = PORTE.2
   
  #bit RA2 = PORTA.2
  #bit RA3 = PORTA.3
  #bit RA4 = PORTA.4
   
   
  #bit RD4 = PORTD.4
  #bit RD5 = PORTD.5
  #bit RD6 = PORTD.6
  #bit RD7 = PORTD.7
  #bit RD0 = PORTD.0
  #bit RD1 = PORTD.1
  #bit RD2 = PORTD.2
  #bit RD3 = PORTD.3
   
   
  #define E PORTA
  #define RS RE1
  #define RW RE2
  #define Data PORTD
   
  #define LS138_A RA2
  #define LS138_B RA3
  #define LS138_C RA4
  ///Khai bao cac ham con
  void LCD_enable();
  void LCD_Send_4bit();
  void LCD_SendCommand();
  void LCD_Putchar();
  void LCD_Putschar();
  void LCD_gotoxy();
  void LCD_clear();
  void LS138_Put();
  //===========Tao xung enable==========//
   
  void LS138_Put( int8 point)
  {
   
   if(point&0x01)
     LS138_A=1;
   else
     LS138_A=0;
   if(point&0x02)
     LS138_B=1;
   else
     LS138_B=0;
   if(point&0x04)
     LS138_C=1;
   else
     LS138_C=0;
  }
  void LCD_Enable(void)
  {
  LS138_Put(7);
  delay_us(3);
  LS138_Put(0)=0;
  delay_us(50);
  }
  //=====Ham gui 4bit=====//
  void LCD_Send_4bit(unsigned char data)
  {
   RD4=data & 0x01;
   RD5=(data>>1) & 0x01; //dich sang trai 1 bit va so sanh
   RD6=(data>>2) & 0x01;
   RD7=(data>>3) & 0x01;
  }
   
  //========Ham gui lenh========//
  void LCD_Sendcommand(unsigned char command)
  {
   RS=0; //chon thanh ghi lenh
   RW=0; //cho phep ghi
   LCD_Send_4bit(command>>4); //gui 4 bit cao
   LCD_enable();
   LCD_Send_4bit(command);  //gui 4 bit thap
   LCD_enable(); 
  }
  void LCD_Senddata(unsigned char data)
  {
   RS=1; //chon thanh ghi data
   RW=0; //cho phep ghi
   LCD_Send_4bit(data>>4); //gui 4 bit cao
   LCD_enable();
   LCD_Send_4bit(data);  //gui 4 bit thap
   LCD_enable(); 
  }
  //========Ham khoi tao LCD============//
  void LCD_inits(void)
  {
   LCD_Send_4bit(0x00);
   delay_ms(20); //cho cho LCD hoat dong
   LCD_Sendcommand(0x03);//
   LCD_Sendcommand(0x02); //tro ve dau dong
   LCD_SendCommand( 0x28 );   // giao thuc 4 bit, hien thi 2 hang, ki tu 5x8
   LCD_SendCommand( 0x0c);  // cho phep hien thi man hinh
   LCD_SendCommand( 0x06 );   // tang ID, khong dich khung hinh
   LCD_SendCommand( 0x01 ); // xoa toan bo khung hinh
  }
  //=========void thiet lap vi tri======//
  void LCD_gotoxy(unsigned char x , unsigned char y)
   
  {
   unsigned char address;
   if(y==1)
   address = (0x80+x);
   else
   address = (0xC0+x);
   delay_us(1000);
   LCD_SendCommand(address);
   delay_us(50);
  }
  //===Ham xoa man hinh===//
  void clear(void)
  {
   LCD_SendCommand(0x01); //xoa man hinh
   delay_ms(10);
  }
   
  //=======Ham gui 1 ky tu len LCD==//
  void LCD_Putchar(unsigned char text)
  {
   LCD_senddata(text);
  }
  //=======Ham gui 1 chuoi ky tu=====//
  void LCD_PutsChar(char *s)
  {
   while(*s)
   {
     LCD_Putchar(*s);
     s++;
   }
  }
   
   
  void main()
  { int8 str[16]; //16 la so ki tu
   SET_TRIS_A(0);
   SET_TRIS_D(0);
   SET_TRIS_E(0);
   
   
   LCD_inits(); //khoi tao LCD
   delay_ms(100);
   LCD_Gotoxy(0,1);
   sprintf(str,".....BKSTAR.....");
   LCD_Putschar(str);
   delay_ms(100);
   LCD_gotoxy(0,2);
   sprintf(str,"...TECHNOLOGY...");
   LCD_putschar(str);  
  }
  
 2. ngocnhat95

  ngocnhat95 New Member

  e mô phỏng trên proteus thì chạy ngon nhưng mà nạp vào KIT thì ko chạy

Chia sẻ trang này

Lên trên